Raspberry-Pi NginX Gitweb

Önceki yazımda basit bir git deposu oluşturmayı göstermiştim.
bu kez gelen ilgili yazıya gelen istek üzerine gitweb yani git web arayüzü üzerinden projelerinizi paylaşmayı gösterelim.

server olarak Raspberry Pi ve Nginx kullandım.
Raspberry Pi üzerinde Minibian kurulu.

Kurulum.
apt-get install nginx git-core

 
apt-get install fcgiwrap spawn-fcgi

 

Öncelikle depo kullanıcısını sisteme ekleyelim.
adduser --home /srv/depo --shell /bin/bash depo

 

depo kullanıcısına geçip git proje depolarını hazırlayalım
su - depo
mkdir git
cd git
mkdir -p proje1.git proje2.git proje3.git
for i in proje1.git proje2.git proje3.git; do cd $i; git init --bare; cd ..; done
Initialized empty Git repository in /srv/depo/git/proje1.git/
Initialized empty Git repository in /srv/depo/git/proje2.git/
Initialized empty Git repository in /srv/depo/git/proje3.git/

 

Proje klasörlerimizin açıklamalarını yazalım.
echo "ilk projem">proje1.git/description
echo "ikinci projem" >proje2.git/description
echo "üçüncü projem" >proje3.git/description

 

Proje depoları artık hazır.

şimdi NginX ayarlarına geçelim.
exit
logout
cd /etc/nginx/sites-available/

 

Default dosyasının yedeğini alalım.
cp -a default default.yedek

default yapılandırmanın içeriğini boşaltalım.
:>default

Dosyayı Düzenleyelim.
nano default

dosya içeriğine yapıştırın.
server {
listen 80 default;

access_log /var/log/nginx/gitweb.access.log;
error_log /var/log/nginx/gitweb.error.log info;

location /index.cgi {
root /usr/share/gitweb/;
include fastcgi_params;
gzip off;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $uri;
fastcgi_param GITWEB_CONFIG /etc/gitweb.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
}
location / {
root /usr/share/gitweb/;
index index.cgi;
}
}

 

Kaydedip çıkın.

şimdi gitweb.conf dosyasını oluşturalım.
nano /etc/gitweb.conf

dosya içeriğine yapıştırın.
#------------------ Başlama
our $projectroot = "/srv/depo/git";
#------------------ Bitiş

Kaydedip çıkın.

Servisleri yeniden başlatalım.
service nginx restart
Restarting nginx: nginx.
service fcgiwrap restart
[ ok ] Restarting FastCGI wrapper: fcgiwrap

 

Örnek olması açısından github dan Zangetsu bloğu yansıladım.
cd git/
$ ls
proje1.git proje2.git proje3.git
git clone --bare https://github.com/caglar10ur/zangetsu
Cloning into bare repository 'zangetsu.git'...
remote: Counting objects: 2290, done.
remote: Total 2290 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2290
Receiving objects: 100% (2290/2290), 1.02 MiB | 369 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1117/1117), done.
echo "zangetsu.git yansısı" > zangetsu.git/description

Sonuç Resimleri.
gitweb1

gitweb2

 

gitweb3

iyi eğlenceler.

https://github.com/caglar10ur/zangetsu

https://www.syslogs.org/centos-uzerinde-git-server-gitweb-kurulumu/

https://misterpinchy.wordpress.com/2012/11/01/gitweb-and-nginx/

UYARI Ticari projelerinizi public etmeyiniz,  oluşacak veri kayıplarından, hatalardan vb. sorumlu değilim. tüm sorumluluk size aittir.
caylakpenguen
caylakpenguen

Truva Linux takımıyla 2006'da tanışan "Çaylak Penguen" -BASH- betiklerine bayılır. Truva'nıñ çekirdek derleme işleri ile çalışan cd tasarımıyla uğraşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder