Nginx Wordpress multisite

Ne zamandır beğendiğim blog yapılandırması vardı.

http://web.bilecik.edu.tr/

Bugün gerçekleştirme fırsatı buldum.

Aktif bloglar sağ taraftaki blokda dinamik olarak listeleniyorlar.

Dilediğiniz kadar Bağımsız blog oluşturmak mümkün.

Her bir blog kendi kullanıcısına, Temasına, ve eklenti ayarlarına sahip.

Sadece Ortak Veritabanına sahipler ve her yeni blog için yeniden kurulum gerekmiyor.

Yani tek wordpress kurulumu ile yüzlerce blog oluşturmak mümkün.

  • Üniversite personel web siteleri çin oldukça ideal

  • Bilişim firmalarının elemanlarına blog hizmeti.

  • Hobi siteleri üyelerini blog sahibi yapabilirler.


Örnekleri çoğaltmak mümkün :)

Ben örnek olarak 3 adet alt blog ekledim.

Örnek Nginx yapılandırması.
# configuration file /etc/nginx/multisite/00-multisite-blog.penguen.tk.conf:
server {
listen 80;
# If you don't have http2 support, delete http2 here
server_name blog.penguen.tk;
#root /var/www/blog.penguen.tk/;
root /home/user/web/blog.penguen.tk/public_html;
index index.php index.html index.htm;
#access_log /var/log/nginx/blog.penguen.tk.access.log combined;
#error_log /var/log/nginx/blog.penguen.tk.error.log error;

location ~ [^/].php(/|$) {
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubdomains" always;
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
return 404;
}
fastcgi_read_timeout 300;
#fastcgi_pass 127.0.0.1:9002;
fastcgi_index index.php;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
# modify this path if OS flavor different than Ubuntu/Debian

#location ~ .php$ {
# include snippets/fastcgi-php.conf;
#
# # With php7.0-cgi alone:
# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# # With php7.0-fpm:
# fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
#}}


location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}


location ~* .(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
expires 24h;
log_not_found off;
}


if (!-e $request_filename) {
rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;
rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/wp-.*) $1 last;
rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/.*.php)$ $1 last;
}


}


 

 

DEMO inceleme sitesi  ->>>>>  http://blog.penguen.tk

MultiBlog kurulum Dökümanı:

1- http://web.bilecik.edu.tr/murat-ozalp/2011/02/13/wordpress-multisite-ldap-destekli-kurulum/

2- http://web.bilecik.edu.tr/murat-ozalp/files/2011/05/Murat-%C3%96zalp-Sunu-s2.pdf
caylakpenguen
caylakpenguen

Truva Linux takımıyla 2006'da tanışan "Çaylak Penguen" -BASH- betiklerine bayılır. Truva'nıñ çekirdek derleme işleri ile çalışan cd tasarımıyla uğraşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder